Statut Stowarzyszenia


Statut Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

                                                                                        § 1
1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom po stracie najbliższych „Przystań Nadzieja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

                                                                                        § 2

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

                                                                                        § 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

                                                                                         § 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

                                                                                         § 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

                                                                                         § 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

                                                                                          § 7
Celem stowarzyszenia jest:
a. wspieranie i pomoc rodzinom po stracie najbliższych w szczególności w wyniku choroby, wypadku lub w innych nieszczęśliwych zdarzeniach,
b. niesienie pomocy ludziom dotkniętym problemem zaginięcia, w szczególności osobom zaginionym, ich rodzinom i bliskim oraz osobom zagrożonym zaginięciem,
c. upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturalnej,

                                                                                           § 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i wykładów oraz spotkań okolicznościowych,
b. udzielanie wsparcia psychologiczno – terapeutycznego
c. prowadzenie ośrodka pomocy ludziom po stracie najbliższych,
d. poszukiwanie osób zaginionych w kraju i za granicą bez względu na charakter i czas zaginięcia, pomoc rodzinom osób zaginionych w poszukiwaniach lub w organizacji poszukiwań, także akcji poszukiwawczych w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania takich jak zaginięcie dziecka, osoby starszej lub chorej,
e. badania archeologiczne,
f. badania dokumentów i zdjęć historycznych,
g. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

                                                                                              § 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

                                                                                              § 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
e) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,
f) złożyła deklarację członkowską.

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1

                                                                                                § 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

                                                                                                 § 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

                                                                                                 § 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

                                                                                                 § 14
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek,
2. Składkę roczną ustala, w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia,
3. Zwalnia się ze składki członkowskiej członków zwyczajnych będących wolontariuszami wykonującymi pracę na rzecz Stowarzyszenia.

                                                                                                  § 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

                                                                                                 § 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

                                                                                               § 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

                                                                                               § 18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu

                                                                                                § 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania członków chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

                                                                                               § 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków

                                                                                                § 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

                                                                                                § 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
g. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Zarząd

                                                                                              § 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 2 do 3osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

                                                                                              § 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna

                                                                                                § 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

                                                                                                § 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub jego członków,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określonym terminie,

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

                                                                                              § 27
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia.
2. Działalność statutowa określona § 8 finansowana będzie z majątku stowarzyszenia przez co będzie miała charakter niedochodowy.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

                                                                                               § 28
Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

Sposób reprezentacji

                                                                                           § 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe


 § 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

                                                                                              § 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Zmianę statutu przyjęto uchwałą w dniu 01.06.2019r.